Meny Stäng

ismer inom konsten

Många ismer inom konsten har påverkat och influerat 1900-talets form och design.

Dadaism – ismer inom konsten

En beteckning inom konst och litteratur som uppkom 1916 i Zürich, dit konstnärer sökt sig undan kriget. Man motsatte sig samhällets övertro på logik och sunt förnuft. I Tyskland verkade till exempel Max Ernst. Fransmannen Marcel Duchamp blev berömd för att göra bruksföremål, till exempel den berömda toalettstolen, till konstverk. Dadaismen fick en ganska kort blomstringstid och många konstnärer fortsatte inom surrealismen.

Expressionism

hette från början post-impressionism. Man betonade sub­jektivitet och spontanitet och konstnären kunde uttrycka känslor och tankar. Expressio­nisterna fanns i storstäderna, men längtade till naturen och kände leda inför det västerländska samhället. Man intresserade sig för afrikansk konst och för söderhavskulturerna och sökte det råa och ofulländade i material och teknik. Läro­fäder var van Gogh, Gauguin och Munch och förgrundsfiguren var Henri Matisse. Det sena 1900-talets post­modernistiska formgivning har blivit påverkad av expressiviteten.

Fauvism

kom till i samband med en utställning i Paris 1905 då en kritiker kallade Henri Matisse m fl för fauves dvs vilddjur. Deras färgstarka och förenklade måleri var en reaktion mot impressionisterna. I fauvismen framhäver man det subjektiva uttrycket, och riktningen blir ofta uppfattad som en del av expressionismen. Till fauvisterna räknar man Henri Matisse, André Derain, Raoul Dufy och Maurice de Vlaminck. Som svenska fauvister räknar man ibland Isaac Grünewald, Sigrid Hjertén och Einar Jolin.

Futurism – ismer inom konsten

en riktning som uppkom i Italien på 1910-talet, med efterföljare bl a i Ryssland. Futurismen krävde en modernisering av samhället och lovsjöng maskiner och teknik. Typiskt var rörelsen och hastigheten och kollektivet satte man före individen. Futurismen förhärligade krig och våld. Formmässigt var futurismen släkt med den samtida kubismen.

Impressionism

en riktning inom konst, musik och litteratur som söker fånga nuet i vardagliga situationer. Inom konsten uppkom begreppet i Frankrike ca 1870 efter Claude Monets målning Impression, soleil levant. Man använde mest ljusa, klara färger. Man använder också begreppet impressionism för en mer allmän stil inom konsten som uppmärksammar ljuset och en fri, målande gestaltning.

Konkretism

ett begrepp som man i Sverigen använder om konkret konst, dvs en geometrisk-abstrakt konst som fick sitt genombrott i slutet av 1940-talet. De främsta företrädarna, 1947 års män, var målarna Olle Bonniér, Karl-Axel Pehrson, Pierre Olofsson och Lennart Rodhe samt skulptören Arne Jones m.fl. Konkretismen fick stor genomslagskraft i Sverige på 1950-talet då konstnärerna gjorde många offentliga utsmyckningar.

Konstruktivism

uppstod efter revolutionen 1917 i Ryssland med Vladimir Tatlin och Aleksandr Rodtjenko i spetsen. Man utgick från kubismen och ville befria konsten från imitation. Konsten skulle också passa in i den nya sociala och politiska situationen. Man intresserade sig inte bara för måleri utan för formgivning inom alla områden, arkitektur, möbler, scenografi och film, kläder, keramik och textilier, böcker, affischer m.m. En västlig variant av konstruktivismen uppstod också i början av 1920-talet med bl.a. El Lissitzky. Konstruktivismen fick stor betydel­se för många grupper inom den modernistiska rörelsen, t.ex. De Stijl och genom László Moholy-Nagy, som undervisade vid Bauhaus 1923-28.

I Sverige skrev Gösta Adrian Nilsson, GAN, programskriften Den gudomliga geometrin 1921 om konstruktivismens lagar och påverkade vännen Wiwen Nilsson. Ingegerd Tor­hamns mattor med stiliserade motiv och som hon visade på Stockholmsutställningen 1930 var också inspirerade av rysk avantgardism.

Kubismen – ismer inom konsten

Kubismen avände geometriskt förenklade former och var en reaktion mot expressionismen och nådde sin höjdpunkt 1907–14 i Paris. Picassos målning Flickorna från Avignon 1907 och Braques Husen i Estaque 1908 beskrevs som gjorda av små kuber. På så sätt uppstod beteckningen kubism.

Minimalism

En riktning inom bl.a. konst och musik som arbetar med starkt reducerade eller elementära uttrycksmedel. Minimalismen inom konsten, ibland kallad primary structures, växte fram i USA på 1960-talet. Minimalistiska verk bygger på enkla former; för att undvika det subjektiva uttrycket låter konstnärerna därför ofta tillverka föremålen industriellt.

Numera beskriver man den skandinaviska stilen som minimalistisk i motsats till

Maximalism

Maximalism i inredningen är uttrycksfull med starka färger, många prylar och många, blandade mönster.

Purism – ismer inom konsten

var en konstriktning i Frankrike lanserad 1918 av bl a Le Corbusier. Man gav ut manifestet Après le cubisme. Man var för kubismen men mot dadaismen och ville skapa ett måleri utan berättande och med enkla motiv som buteljer, glas, osv.

Surrealism

var en konstnärlig rörelse främst inom bl.a. litteratur, bildkonst och film. Själva begreppet surrealism kom från föregångaren Apollinaire. Poeten André Breton gav ut det första surrealistiska manifestet 1924. Man utgick från dadaismen och det undermedvetna från psykoanalysen och man ville dessutom revolutionera samhället. Surrealismen började alltså inom litteraturen, men den som blivit mest förknippad med surrealismen är målaren Salvador Dalí. Svenska surrealister var t.ex. Halmstadsgruppen under 1930-talet. Det drömliknande berättandet och symbolspråket från surrealismen påverkade även filmen till exempel Alfred Hitchcock och David Lynch.

Symbolism

en mystisk och suggestiv riktning inom bl.a. litteratur och konst. Den symbolistiska konsten under slutet av 1800-talet anknöt direkt till romantiken. Konstnärer hämtade också motiv från myter i litteraturen. Efter 1890 förenas symbolismen med syntetism och jugendstil, till exempel i verk av Edvard Munch.

Externa länkar

Konstlistan

Profilbild för evaatlebjarnestam

1900-talets decennier

Klicka på knapparna och läs om design och formgivning under 1900-talets decennier: